ประกันกลุ่มสุขภาพ

ประกันกลุ่มองค์กร

ไม่มีใครอยากสูญเสียคนที่มีความสามารถไปจากบริษัท สวัสดิการประกันกลุ่มองค์กร เป็นประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ประเภทหนึ่งที่นายจ้าง ทำให้กับลูกจ้างเพื่อเพิ่มขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงานในองค์กร ทำให้พนักงานรู้สึกมั่นคง เพราะการเจ็บป่วยเป็นเรื่องสำคัญ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ด้วยแผนประกันกลุ่มสุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาล และสวัสดิการที่ดี ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และบริษัทสามารถลดหรือควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงแบ่งเบาภาระการดำเนินงานด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน เพิ่มภาพลักษณ์องค์กรในด้านความใส่ใจดูแลพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ องค์กรสามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่คุ้มครองรวมถึงคู่สมรส และบุตรของพนักงานได้

ซึ่งนายจ้างสามารถกำหนดงบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่แน่นอนในแต่ละปีได้ และสามารถเลือกแผนประกันความคุ้มครองได้ตามความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งงานขององค์กร มีความคุ้มครองทั้งแบบผู้ป่วยใน หรือแบบผู้ป่วยนอก เพิ่มแผนความคุ้มครอง 40 โรคร้ายแรง ให้กับพนักงานได้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่พนักงานป่วยด้วยโรคร้ายแรง สวัสดิการประกันกลุ่มพนักงานนี้บริษัทควรมีให้กับพนักงาน ไม่ว่าองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กรขนาดเล็กอย่าง เช่น SME ที่มีพนักงาน ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ก็นิยมเลือกที่จะทำประกันกลุ่มให้กับพนักงานคนสำคัญขององค์กร

ประกันกลุ่มโรคร้าย

ณัฐฐณิชชา กุลธราลภัสศิริ ( ป๊อป )
financial advisor

ประสบการณ์การทำงานดูแลลูกค้าในองค์การมากกว่า 10 ปี

ยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน

10 สวัสดิการที่ ” พนักงาน ” ให้ความสำคัญมากที่สุด

 1. โบนัส
 2. วันหยุด – วันลาตามกฏหมาย
 3. ประกันสังคม
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ค่าล่วงเวลา
 6. เงินออมพิเศษ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 7. ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวของพนักงาน
 8. เวลาทำงานที่ยืดหยุ่น
 9. ประกันชีวิต
 10. เบี้ยขยัน

ขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์จาก HRNOTE Medai

ประกันกลุ่มให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

การประกันชีวิต

คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ

การประกันภัยอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทั่วไป
 • คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย
 • คุ้มครองการสูญเสียการใช้งานแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร
 • คุ้มครองการสูญเสียการมองเห็นของตาข้างใดข้างหนึ่งโดยสิ้นเชิงถาวร
 • คุ้มครองการสูญเสียความสามารถในการพูดและสูญเสียความสามารถในการได้ยินของหูทั้งสองข้าง
 • คุ้มครองการสูญเสียความสามารถในการพูด
 • คุ้มครองการสูญเสียเลนส์ตาเพียงข้างเดียวโดยสิ้นเชิงถาวร
 • คุ้มครองการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุนานติดต่อ 12 เดือน
การประกันภัยทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ( ไม่สามารถปฎิบัตกิจวัตประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไปต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 180 วัน ) หรือ (ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกำไรได้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน *คุ้มครองตั้งแต่อายุ 17 ปี บริบูรณ์ จนถึงก่อนอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์*) หรือ (การสูญเสีย สายตา มือ หรือ เท้า ทั้ง 2 ข้าง หรือสูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้างและมือ 1 ข้าง หรือสูญเสียสายตา 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง )
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลและศัลยกรรม
 • ค่าห้องและค่าอาหารต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 31 วัน) ค่าห้องและค่าอาหารผู้ป่วยไอซียูต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน) รวมสูงสุดไม่เกิน 31 วันต่อการเจ็บป่วยหนึ่งครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ
 • ค่าแพทย์ผ่าตัด (แบบจ่ายตามจริง ตามแผนที่เลือกไว้ )
 • ค่าเยี่ยมของแพทย์ต่อวัน (1 ครั้งต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 31 วัน)
 • ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกฉุกเฉิน (กรณีอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
 • ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพราะโรค (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ หรือค่าแพทย์ผ่าตัด แล้วแต่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก

ค่าตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอก (1 ครั้งต่อวัน และสูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ ตามแผนที่เลือกไว้)

ค่ารักษาทันตกรรม
 • ค่ารักษาทันตกรรม (สูงสุด ต่อปีกรมธรรม์ตามแผนที่เลือกไว้ )
 • การตรวจช่องปากหรือการขูดหินปูน การตรวจวินิจฉัยโดยการเอ็กซเรย์ และโดยการทดสอบในห้องทดลองปฎิบัติการ
 • การอุดฟัน การถอนฟัน และการรักษารากฟัน
สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์ 40 โรคร้ายแรง
 • คุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วยทุกกรณี ที่ไม่ใช่สาเหตุจากอุบัติเหตุ
 • ให้ความคุ้มครองขณะผู้ขอเอาประกันภัยยังมีชีวิต และเจ็บป่วยด้วย 40 โรคร้ายแรง
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิด
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • ภาวะโคม่า
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคระบบประสาทมัลติเพิลสะเคลอโรลิส
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • ภาวะอะแพลลิก
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 • โรคโปลิโอ
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 • ตับวาย
 • ไตวายเรื้อรัง
 • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ หรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • แผลไหม้ฉกรรจ์ ( การเกิดแผลไหม้ระดับ 3 )
 • การบาดเจ็บที่ศรีษะอย่างรุนแรง
 • การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ
 • ตาบอด
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 • โรคเท้าช้าง
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางและการแพทย์
 • บริการข้อมูลสำหรับการเดินทางและการจัดให้บริการทั้งก่อนและระหว่างการเดินทาง ( เป็นการให้บริการด้านข้อมูลเท่านั้น และสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น )
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์สำหรับผู้เดินทางทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกันภัย

การเลือกแผนประกันภัย

 • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยและอยู่ในตำแหน่งงานเดียวกันจะต้องสมัครทำประกันภัยแบบแผนเดียวกัน
 • 1 กรมธรรม์สามารถประกอบด้วยแผนประกันไม่เกินกว่า 3 แผน (กำหนดแผนประกันได้สูงสุด 3 แผน ต่อ 1 กรมธรรม์)
 • ความแตกต่างระหว่างแผนประกันจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน ตัวอย่างเช่น กรณีที่เลือกแผนประกันที่ 1 เป็นแผนประกันต่ำสุด ดังนั้นแผนประกันสูงกว่าที่สามารถเลือกได้ถัดไป คือ แผนประกันภัยที่ 4
 • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก และค่ารักษาทันตกรรมและสัญญาเพิ่มเติม 40 โรคร้ายแรง เป็นผลประโยชน์ที่นายจ้างสามารถเลือกทำเพิ่มเติมได้ แต่หากเลือกทำแล้วพนักงานจะต้องเข้าร่วมในความคุ้มครองทุกคน
 • พนักงานสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองข้ามแบบแผนประกันได้ เฉพาะผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกและ/หรือ ค่ารักษาทันตกรรมเท่านั้น

คุณสมบัติขององค์กรที่จะขอเอาประกันภัยกลุ่ม

 • ธุรกิจที่ประกอบด้วยจำนวนพนักงานประจำตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
 • เป็นองค์กร หรือหน่วยงานที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • องค์กรจะต้องมีสถานที่ประกอบการในประเทศไทยและพนักงานจะต้องปฏิบัติงาน ประจำในประเทศไทย
 • เป็นองค์กรที่ขอทำประกันภัยให้แก่ลูกจ้าง/ พนักงานในองค์กร
 • อายุ 15-64 ปี (เป็นไปตามเงื่อนไขแต่ละบริษัท)
 • เพิ่มเติมเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ ได้
 • ผลประโยชน์ความคุ้มครอง และเงื่อนไขการรับประกันภัย เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทประกัน
ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครอง
 • บริษัทจะไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อปรากฏว่าสมาชิกฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้าร่วมประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองถึงความเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคร้ายแรงข้างต้นที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมการประกันภัยหรือภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมของผู้เอาประกันภัยแต่ละคนมีผลบังคับ
 • สมาชิกถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
เอกสารประกอบการขอเอาประกันภัย
 • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือกรมธรรม์
 • ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยสำหรับพนักงาน/ คู่สมรส/ บุตร (ถ้าสมัคร)
 • ใบสรุปรายละเอียดข้อมูลของพนักงานคู่สมรสและบุตร ไฟล์เอสเซลล์ ตามแบบฟอร์มของบริษัทฯ
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้านิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีเป็นสำเนาขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทน)
 • จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันภัย

ข้อดี ของการทำประกันภัยกลุ่ม คือ มีอัตราเบี้ยประกันภัยต่ำแต่ได้รับความคุ้มครองที่สูง และสามารถนำมาเป็นสวัสดิการ ให้แก่พนักงาน สามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันไปหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทฯ ได้ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และได้ใจพนักงาน เพราะมีสวัสดิการณ์ดี ๆ มอบให้แก่พนักงาน ป้องกันสมองไหลออกจากองค์กรด้วยประกันกลุ่มองค์กร