ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณท์

ปัจจุบันนี้ การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณท์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรม อาหาร เครื่องดื่ม หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกประเภท อาจมีผลจากขบวนการผลิตที่ผิดพลาด หรือด้วยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหายต่อร่างกาย และทรัพย์สิน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ ผู้ประกอบการนั้นอาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ จึงเป็นการประกันภัยที่มารองรับความเสี่ยงภัยให้กับผู้ประกอบการ ที่จะต้องรับผิดชอบต่อ การบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สืบเนื่องจากการใช้ผลิตภัณท์จนทำให้เกิดอันตราย ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์จะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของ ผู้ประกอบการ

เงื่อนไขความคุ้มครอง

Occurrence Coverage Trigger

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฏหมาย ต่อ บุคคลภายนอก จากการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น (Occurrence Coverage Trigger) แม้การเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอาจเกิดขึ้นหลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้นหมดอายุแล้ว

Claim-made Trigger

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้นครั้งแรกภายในระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น (Claim-made Trigger) แม้การบาดเจ็บทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เป็นสาเหตุของการเรียกร้องดังกล่าวอาจเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาเอาประกันภัยนั้นก็ตาม

การพิสูจน์ความคุ้มครอง

ผู้ที่บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหาย (Injured Party) ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ให้ได้ว่า การบาดเจ็บหรือเสียหายดังกล่าวเกิดจาก หรือเป็นผลมาจากความบกพร่องในตัวผลิตภัณฑ์ของผู้เอาประกันภัย (Burden of proof falls on the injred party)

product liability
product liability

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย (Exposure Analysis)

 • ตัวผลิตภัณฑ์ (Product)
 • การใช้งานของผู้บริโภค (End Use)
 • การควบคุมคุณภาพและการผลิต (Controls)
 • ประสบการณ์หรือสถิติความเสียหายในอดีต (Experience)
ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 • ชื่อ และที่อยู่ของผู้ขอเอาประกันภัย ประเภทธุรกิจ
 • ประเภทของสินค้า รวมถึง มูลค่ายอดขายรวมต่อปี (หรือแยกตามประเทศ)
 • รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้า เช่น อย. มอก.
 • ประวัติความสูยเสียหรือเสียหายย้อนหลังที่เคยเกิดขึ้น
 • วงเงินจำกัดความรับผิดที่ต้องการเอาประกันภัย (Limit of Liability)
 • ข้อบังคับที่คู่สัญญาบังคับให้ทำ (Contract Agreement)
ปัจจัยที่มีผลต่อเบี้ยประกันภัยประเภทของสินค้า
 • มูลค่ายอดขาย
 • อาณาเขตความคุ้มครอง / กฏหมายบังคับใช้ (Territory / Jurisdiction)
 • วงเงินจำกัดความรับผิด (Limit of Liability)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณท์ได้ทีนี้
สนใจผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ประกันภัยก่อสร้าง

ประกันภัยก่อสร้าง

กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกัน คือตัวงานที่กำลังก่อสร้าง และติดตั้งทั้งหมด อันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเหตุอื่นใดที่ไม่อาจคาดเดาล่วงหน้า

อ่านเพิ่มเติม

ประกันกลุ่มพนักงาน

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุมอบความคุ้มครองทั้งในเวลาทำงาน และนอกเวลาทำงาน พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการที่ดี

อ่านเพิ่มเติม
สินเชื่อการค้า

ประกันสินเชื่อทางการค้า

 เป็นกรมธรรม์ที่คุ้มครองความเสี่ยงของผู้เอาประกันที่มาจากการผิดชำระหนี้ทางการค้า อันเนื่องมาจากการล้มละลาย หรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน

อ่านเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่คะ